Zisco

Skontaktuj się z nami! +48 32 472 22 21

Poznaj naszą ofertę i zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić

Firma oferuje realizacje swoich usług w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością w normach PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN 3834-2 nadane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT do wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych i wykonywania napraw i modernizacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów palnych. Największym odbiorcą usług firmy ZISCO jest bezpośrednio Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM SA.

W wyniku procedur przetargowych pozyskiwane są kontrakty budowlane realizowane samodzielnie przez spółkę. Pozostałą grupę odbiorców naszych usług stanowią duże przedsiębiorstwa korporacyjne realizujące głównie kontrakty w budownictwie infrastrukturalnym i kolejowym. Spółka z powodzeniem pozyskuje także zamówienia w ramach publicznych przetargów ogłaszanych przez Miasta i Gminy w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.

Budownictwo infrastrukturalne

Sieci wodno-kanalizacyjne

Budowa sieci i instalacji kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych:

 • sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej: ogólnospławnej oraz przemysłowej, w układach grawitacyjnych, tłocznych i podciśnieniowych, wraz z przykanalikami i obiektami kanalizacyjnymi takimi jak: przepompownie i tłocznie ścieków, osadniki, separatory.

Budowa sieci i magistrali wodociągowych wraz z przyłączami oraz uzbrojeniem w tym:

 • sieci wodociągowe oraz wszelkie inne związane z gospodarką wodociągową przewody magistralne, przewody rozdzielcze, armatura oraz uzbrojenie sieci, komory wodomierzowe, węzły.

Realizujemy rurociągi w technologiach z rur żeliwnych, tworzywowych, poliestrowych, GRP, kamionkowych oraz betonowych, w pełnym zakresie średnic.

Budownictwo drogowe

Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy dróg, jezdni, parkingów i chodników.

 • roboty ziemne
 • wykopy, nasypy
 • odwodnienie korpusu drogi
 • studnie, kanalizacje, rowy, przepusty
 • podbudowy, geosyntetyki
 • galanteria betonowa, kamienna, krawężniki, chodniki
 • nawierzchnie bitumiczne, betonowe, żwirowe, z frezu asfaltowego, z kostki betonowej i kamiennej
 • roboty wykończeniowe
 • humusowanie, elementy wykończeniowe
Gazownictwo

Budowa, remonty i modernizacje rurociągów, obiektów gazowych i układów technologicznych:

 • rurociągi stalowe i sieci przesyłowe wysokiego ciśnienia,
 • sieci dystrybucyjne średniego i niskiego ciśnienia (stal, PE).

Instalacje i układy technologiczne:

 • przemysłowe instalacje gazowe i ciepłownicze,
 • rurociągi i układy technologiczne dla przemysłu gazowniczego, naftowego i chemicznego (m.in. kopalnie ropy i gazu).

Stacje i obiekty gazowe:

 • stacje redukcyjno-pomiarowe I ° i II °
 • stacje i punkty pomiarowe I° i II°
 • tłocznie i węzły rozdzielcze.

Ochrona przeciwkorozyjna:

 • wykonywanie instalacji czynnej ochrony antykorozyjnej,
 • wykonywanie biernej ochrony antykorozyjnej,
 • pomiary intensywne stanu izolacji gazociągu (pomiar przy załączonej i wyłączonej ochronie gazociągu).

Prace Specjalistyczne:

 • technologie hermetyczne metodą T.D. Williamson,
 • realizacja alternatywnego zasilania odbiorców z wykorzystaniem CNG i LNG,
 • technologie bezwykopowe HDD.
Budownictwo kolejowe
 • budowa i remonty stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych
 • usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
 • budowa i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • rewitalizacja skarp i nasypów dróg kolejowych
 • budowa i remonty przejazdów kolejowych
 • budowa i remonty inżynieryjnych obiektów związanych z infrastrukturą kolejową
 • przebudowa kompletnych obiektów inżynieryjnych na bocznicach zakładów przemysłowych (kopalnie, huty, koksownie, fabryki samochodów i wszystkie pozostałe bocznice)
 • rewitalizacja kolejowych obiektów mostowych

Specjalizujemy się w trwałym łączeniu szyn kolejowych w technologiach:

 • spawania termitowego,
 • zgrzewania elektrycznego iskrowego,
 • spawania łukowego.